13 comments on “ქართველი გმირები : 9 ძმა ხერხეულიძე

  1. მოკლე და კონკრეტული პოსტია 🙂 რაც კარგია მკითხველს ხიბლავს გაურკვეულწილად, რადგან ნაკლებ დროს მოითხოვს! ამ პოსტით მე პირადა საკმაოდ კარგი და ამომწურავი ინფორმაცია მივიღე! ესე დეტალურად არ ვიცოდი ეს ისტორია :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s